Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1. listopadu 2018

BLOG DARNES (“my”, “my” nebo “náš”) provozuje webovou stránku http://blog.darnes.cz (dále jen “služba”).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naši službu, a volby, které k těmto údajům přidružujete. Naše zásady ochrany soukromí pro společnost BLOG DARNES jsou spravovány prostřednictvím bezplatných zásad ochrany osobních údajů.

Vaše data používáme k poskytování a vylepšení Služby. Používáním Služby souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Není-li v této Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají termíny použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, přístupné z http://blog.darnes.cz
Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.
Typy shromážděných údajů
Osobní data

Během používání služby vám můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které mohou být použity k kontaktování nebo identifikaci vás (“Osobní údaje”). Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

Emailová adresa
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Cookies a údaje o použití

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a používána (“Data využití”). Tato data o použití mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostická data.
Sledování a soubory cookie

Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Sledovací technologie také používají majáky, štítky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
Upřednostňované soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

BLOG DARNES používá shromážděná data pro různé účely:

Poskytovat a udržovat službu
Oznámení o změnách v naší službě
Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
Poskytovat péči a podporu zákazníkům
Poskytnout analýzu nebo cenné informace, abychom mohli službu zlepšit
Sledovat používání služby
Odhalit, zabránit a řešit technické problémy

Přenos dat

Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do – a udržovány na – počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu dat lišit od těch, které se týkají vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo území České republiky a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje převedeme, včetně osobních údajů, do České republiky a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

Společnost BLOG DARNES přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že vaše data budou bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude se provádět přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti vaše data a další osobní údaje.
Zveřejnění údajů
Právní požadavky

Společnost BLOG DARNES může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

Splnění zákonné povinnosti
Ochrana a ochrana práv a majetku společnosti BLOG DARNES
Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši službu (“poskytovatelé služeb”), poskytovat službu v našem zastoupení, provádět služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze využívání naší služby.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.
Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

Piwik nebo Matomo

Piwik nebo Matomo je webová analytická služba. Můžete navštívit stránku o ochraně osobních údajů zde: https://matomo.org/privacy-policy

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nás neprovozují. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.
Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na osoby mladší 18 let (“Děti”).

Vědomě nezískáváme informace o osobě identifikovatelné od osoby mladší 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dříve než změna vstoupí v platnost a aktualizujeme “datum účinnosti” v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů, oznámíme vám to prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o naší službě.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.
Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

E-mail: info@darnes.cz


Privacy Policy

Effective date: November 01, 2018

BLOG DARNES (“us”, “we”, or “our”) operates the http://blog.darnes.cz website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for BLOG DARNES is managed through Free Privacy Policy.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from http://blog.darnes.cz

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

BLOG DARNES uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Czech Republic and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Czech Republic and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

BLOG DARNES will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

BLOG DARNES may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of BLOG DARNES
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: info@darnes.cz

Vytvořit účet
Přihlásit se k účtu